ในซกโลกใต ซงจอดเรอยอรชไดมากถง 1400 ลำ และชาว. สาหรบองกฤษ และสาธารณรฐประชาชนจน มเรอบรรทกเครองบนประเทศละ 2 ลำ สวนฝรงเศส อนเดย รสเซย มเรอบรรทกเครองบนขนาดกลางประเทศ. พ ทธวจน ว ธ ระง บอธ […]

เครองบนโบอง 747 อายครบ 50 ป เมอเดอน กย. ๒๕๔๙ เครองบนลำสดทายบนออกจากสนามบนดอนเมอง และเครองบนลำแรกบนลงทสนามบนสวรรณ. โปแลนด เตร ยมส งซ อเคร องบ นรบ F 35 จากสหร […]

1968 ณ กรงมอสโก. แตนนกเปนเพยงกาวแรกเทานน ตอมาในป คศ1903 สองพนองตระกลไรทไดสรางเครองบนลำแรกของโลกไดเปนผลสำเรจ ตงแตนนมา. Photo Of Mph Airbus A320 Ph Mpd Flightaware Airbus Airline Logo Air […]

เทคโนโลยการบนของโลกถอกำเนดขนตงแตยค 150 ปกอนครสตกาล ซง. เครองบนพลงงานแสงอาทตยลำแรกของโลกเรมออกบนเปนครงแรกแลว โดยตวเครองเพงทะยานออกจากอาบ ดาบ โดยการ. Airbus A380 เป นเคร องบ นโดยสาร Passenger Plane ท ใหญ ท ส […]