เมอวนท 16 สงหาคม 2562 นายสเมธ ดำรงชยธรรม กรรมกา ร10 พระราชทานนาม ละหานทราย เครองบนโบอง 777-300 ลายเรอพระทนงสพรรณหงส ตดขาว. เลขเครองบนพระทนง ในหลวงร10 พระราชน เดจไปจ. ป กพ […]