รถไฟฟาสายสแดง บางซอ-รงสต ชมภาพลาสด. บกต เปดปฐมฤกษรถไฟฟาสายสเขยว-สทอง นงโบก 1895 วงยาวไรรอยตอ 59 สถาน คคต-หมอชต เชอมตอรถไฟฟา 5 สายบรการฟรถง 1 มค. Next Station สถาน ว […]