รถไฟสายใตชายแดน เปดการเดนรถปกตแลว ทามกลางมาตรการคมเขมความปลอดภย ในขณะทประชาชนยงเดนทางมาใชบรการบางตา รปภนราฯเขมขนรถไฟ. ความถ ชวโมงเรงดวนเวลา 0630 0830 น. น กศ กษา เด อด โรงเร ยน ด อ ย […]