รถไฟฟามหานคร สายฉลองรชธรรม คอชอพระราชทานอยางเปนทางการของโครงการรถไฟฟามหานคร สายสมวง ระยะแรก สายคลองบางไผ-นนทบร-เตาปน ม. เอสพพ เพลส ตงอยในซอยกรงเทพ-นนท56 ซงอยหางจากสถานรถไฟฟา mrt วงศสวางสายสมวง เพยง 200เมตร โดยใชเวลาในการเดนทางจากสถานเพยง 5. ร ว วคอนโด […]

วนน Ryoii เอาลายเเทงใหมๆ มาใหเเลวจดเตม 18 รานอรอยนาไปลองตามเเนวรถไฟฟาสายสมวง เเถมเเตละ. รถไฟฟาสายสมวง หรอ รถไฟฟามหานครสายฉลองรชธรรม ชวงบางใหญ เตาปน มระยะทางประมาณ 23 กโลเมตร เปนระยะทางยกระดบทงหมด โดยมสถาน. ราคาท ด นแนวรถไฟฟ […]

สวสดครบ รววฉบบท 269 MrOe พามาดโครงการ Parkland รชดา-วงศสวาง โครงการใหมลาสดของ Narai Property ทเพงเปดตวไปเมอ 14112012 นเอง โครงการนอยบน. อพเดทขาวรถไฟฟาสายสมวงชวงบางใหญ-บางซอ ยอดผโดยสารพง 4718 หลงเปดใหบรการสวนตอขยาย เตาปน-บางซอ พรอมอพเดทอตราคาโดยสาร. […]