รฟทเลงของบ90 ลานปรบแบบรถไฟชานเมองสายสแดง หวลำโพง-วงเวยนใหญ 03 กรกฎาคม พศ. รถไฟฟาชานเมอง สายสแดงเขม บานภาชปากทอ เปนสวนหนงของโครงการระบบรถไฟชานเมองสายสแดง โดยการรถไฟแหงประเทศไทย รฟท. Sunset Cafe ร านกาแฟร มแม น ำเจ าพระยาในต […]

2835 likes 8 talking about this. บนพกดทไหลลนทสดของยานวงเวยนใหญ คอ ทำเลทจะพาชวตเจรญกาวหนา เพราะทงตดถนนใหญ ใกลรถไฟฟา จงเชอม. โลกธ รก จ บ ท เอส วงเว ยนใหญ […]

2866 likes 14 talking about this. สถานวงเวยนใหญ Wongwian Yai Station รหส S8 เปนสถานรถไฟลอยฟา ในเสนทาง รถไฟฟาเฉลมพระเกยรต 6 รอบพระชนมพรรษา สายสลม สวนตอขยายตากสน-บางหวา ชวง. […]