สวสดคะ ขอคำแนะนำการเดนทางจากพๆนะคะ อยากทราบวาเดนทาง จากวงเวยนใหญ เราตองนงสายไหนคะ ถงไปตรงสวนลมพนแถวบทเอส เดนทางดวย. PP25 เปนสถานรถไฟใตดนในเสนทางรถไฟฟามหานคร สายฉลองรชธรรม ตงอยใตถนนสมเดจพระเจาตากสน. ตำหน กทอง ว ดไทร เร อนไม อาย กว า […]

คอเรองราวของ สถานปากคลองสาน และเสนทางรถไฟทถกแทนทดวยถนน มาเปน. การรถไฟฯ ประกาศงดเดนขบวนรถโดยสารชานเมองสายวงเวยนใหญ-มหาชย-วงเวยนใหญ และสายบานแหลม-แมกลอง-บานแหลม สกดโควดสมทรสาคร เรม 21 ธค. ตำหน กทอง ว ดไทร เร อนไม อาย กว า […]