ปนจกรยาน 1 ชวโมง ความเรวเฉลย 18 kmhr เผาผลาญไดประมาณกแคลลอรคะ ทงน การปนจกรยานขน-ลงเขา จะชวยเรงการเผาผลาญไดดกวาการ. ปรบความเรวได 2 ระดบ ชา-เรว รบนำหนก 180 กโล ระยะทางวงได 35 กม […]

ชาจเตมวงได 430 กโลครบ เสอมไป 20โลนดๆ. จากวร แบรนดรถยนตเกาแกจากองกฤษ สรางชอในการผลตรถพลงไฟฟาภายใตรถรปแบบ ครอสโอเวอร-เอสยว รน I-PACE ทปจจบนเรมเหนวงบน. ข อม ลมาใหม E Gameสก ตเตอร สก ตเตอร […]