หากกำลงมองหาความสะดวกสบาย พกพางาย ไปไดทกท ตองสกตเตอรไฟฟาตวน มความทนสมย ไมงอมอไซค เกบของได. 213 พลงงานไฟฟาจากสนามแมเหลก สนามไฟฟาและสนามแมเหลก Electric And Magnetic Field. Ais ลงนาม Mou ร วมก บ […]