ป 2563 อตสาหกรรมรถยนตมแนวโนมหดตวรนแรง ตามทศทาง เศรษฐกจไทยทคาดวาจะหดตวประมาณ 10 คาดการณเดอนกรกฎาคม 2563 ผลจากการแพรระบาดของไวรส. ผวจย ขอบพระคณพๆรวมวจยในโครงการนทไดใหค าแนะน าตชม. สร ปแนวข อสอบ พน กงานผล ตแผ นป […]

บทความ โดย นายตรพล บณยะมาน ศนยทดสอบ วจยและพฒนา สถาบนยานยนต จาก นตยสาร Automotive Navigatior ฉบบ กค. อตสาหกรรมยานยนตไฟฟาของประเทศไทย i โดย ฝายวจยนโยบาย สวทช. Spu บ […]