วชาภาษาไทยเปนวชาชวยคะแนนไดอยางไมนาเชอ ถงแมจะตองอานขอความแตขอความกไมไดยาวมากจนนาเบอ – เฉลยขอสอบโอเนต วชาภาษา. ชอวชาภาษาไทย ภาษาไทยในธรกจ ชอวชาภาษาองกฤษ Thai in Business 2. แบบทดสอบ แบบฝ กห ด แบบทดสอบท ายบทเร ยน ป […]

จดหมายสมครงาน 2184 ถนนลาดกระบง. สำเรจการศกษาปรญญาตรดานภาษาไทยหรอสาขาทเกยวของ เพศหญง อาย23 – 45 ป มทกษะในการถายทอดความร มใบประกอบวชาชพ มใจรกการสอน. ข อสอบมาตรฐานช น ป 3 ว ชาภาษาไทย หน […]