ไมทราบวาใครเคยยกเรอ ทวดพนอย บางครบ อยากทราบวาขณะยกรสกอยางไร ขณะทยกขน กบผทยกไมขน และเมอไดเรอกลบมาบชาท. ดฉนเคยไดยนเรองทมคนไปยกเรอแมตะเคยนทองทวดพนอยจากรายการบนทกลกลบมาไดประมาณ 2 ปไดแลวละคะถาจำไมผดตอนดรายการ. บ วงนาคบาศ พ ทธค ณ วดพนอย 3 หมท 1 ตำบลชอนมวง […]