ชวนนงรถไฟฟาสายสเขยวสวนตอขยาย วดพระศรมหาธาต – คคต ท. Bts ยนยนวายงคงจะเปดเพมอก 4 สถาน สำหรบสายสเขยวชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต มถนายนน คอ สถานกรมปาไม n14 สถานบางบว n15 สถานกรม. รถไฟฟ าสายส เข […]

รถไฟฟา bts สวนตอขยายเปดเพมอก 4 สถาน กรมปาไม-วดพระศรมหาธาต ตงแต 4 มย. ลาสด สรางสถานวดพระศรมหาธาต และชมเสนทางวง รถไฟฟาสายสชมพ. บ านโมเด ร นร อยล าน ท […]