รถไฟฟาสายสนำเงน สวนตอขยาย ใหบรการ 29 กรกฎาคม – 28 กนยายน 62 ฟร สถานวดมงกร-สถานทาพระ คลกชม รายละเอยด รถไฟฟาสายสนำเงน เปดให. รถไฟฟาสายสนำเงนเปดใชฟร สถานวดมงกร-ทาพระ 29 กค- 28 […]