เพอน ๆ ทกำลงอยากไปไหวพระขอพรพระพฆเนศปางเสวยสของคสชมพทใหญทสดในประเทศทวดสมาน จงหวดฉะเชงเทราวนน. 2012 ถนน อบตฉะเชงเทรา ตคลองเขอน อเมอง จฉะเชงเทรา. Wat Pak Nam Jo Lo In Chachoengsao Thailand ว ดปากน […]

มาถงวดใหญชยมงคล ปดหมดจดแรกกนทวดใหญฯ อยนอกเกาะเมอง หางาย ใกลสด ควรแวะเปนจดแรก หากขบรถเขามาจากถนน. นงรถไฟเทยวอยธยา เมองกรงเกา ไหวพระ ทำบญ 10 วด. Train Market Srinakarin Night Market Place ตลาดน […]