รปแบบของจดหมายกจธระ โดยทวไปแลวจดหมายกจธระจะม ๒ รปแบบ คอ ๑. 10 วธทาใหปากหายดาแบบธรรมชาต อยากสครบปากใหชมพ คณทำได. คอร ดเพลง หน มพเนจร ป พงษ ส ทธ คำภ ร […]