การเขยนจดหมายลางาน ลาปวย ลาคลอด ลากจ ลาประจำป และการฝากงานระหวางวนลา. เขยนจดหมายถง พอ-แม ใชค าขนตนวา ก. ว ธ โกงเง นม อถ อ ฟร ๆ ใช […]