การเขยนจดหมายเปนการตดตอสอสารวธหนง ทอำนวยความสะดวกและประหยดคาใชจาย สงทตองคำนงถงในการ. เวลาเขยนจดหมาย เรองกบเรยน อยางไหนขนกอนคะ. การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ อนก […]

ค าขนตน จะใชค าวา เรยน ตามดวยชอและนามสกล หรอตามดวยต าแหนงของผรบจดหมายก. Return address คอทอยของผเขยนจดหมายซงจะวางไวมมขวามอดานบนของจดหมายโดยทอยของผเขยนจดหมายจะประกอบดวยหมายเลขทบาน ชอถนน. การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก […]