วนวาเลนไทนเกดขนเพอระลกถงนกบญเซนตวาเลนไทน Saint Valentine ผรบโทษประหารในวนท 14 กมภาพนธ คศ. กำเนดวนวาเลนไทน เทศกาลวาเลนไทน เรมม. ไอเด ย ค กก จดหมายร ก เตร ยมพร อมว นวาเลนไทน […]