เทคโนโลยคออะไร เครองสแกนควอารโคด แฟลชไดรฟ สมารทโฟน เครองบน เครองซกผา ววฒนาการ. คำวา airplane หรอ aeroplane มาจากภาษาฝรงเศส ซงมาจากภาษากรก ἀήρ aēr air กบคำวา planus level. น […]

2432 เดมเลอรและมายบคไดสรางรถยนตคนแรกขนจากจดเรมตนพวกเขาไมไดดดแปลงรถอเนกประสงคแบบอนอยางทเคยทำมากอน รถยนต Daimler รน. ในชวงปลายปทผานมา คายรถยนตชนนำทวโลกได ลง. Japanese Mitsubishi 三菱 Lancer Evolution Nippon 日本 ว ว ฒนาการ รถป คอ […]