ววฒนาการ ในชวงปลายปทผานมา คายรถยนตชนนำทวโลก เชอมตอทสำคญของระบบการผลตพลงงานในอนาคต โดย. ทจะชวยลดมลพษทางอากาศ ซงมทงรถยนตไฟฟา รถไฟฟาขนสง. Bmw C Evolution Electric Scooter ในหวขอน ผมจะขอนำเสนอ ขอมลเกยวกบ ววฒนาการของรถยนต กนบางนะครบ นา. รถยนต์ไฟฟ้า […]

เครองบนทบนขนลงทางนำ ไดสราง และบนเปนครงแรก โดย Henri Fabre ชาวฝรงเศส ในป 1910 ท Martigues France. ทำไมเครองบนถงบนได ลองมองออกไปขางนอก จะสงเกตเหนปกเครองบนมลกษณธลาดลงมาทางดานหลงเลกนอย ดงรปดานบนหากมองภาพตดขวางของ. Gulfstream Aerospace G V […]