ซงในทกๆ เทศกาลวาเลนไทน จะมกลมคนทเปนอาสาสมครใชชอกลมวา Juliet Club มาคอยตอบจดหมายเหลานกลบไปทกฉบบ. อยาลมชวยกนกด Like กด Subscribe และอยาลมกดกระดงแจงเตอน เพอไมให. ไอเด ย ค กก จดหมายร ก เตร ยมพร […]