Collision course ในวนศกรท 18 ธนวาคมน ซงจะจดขน. จากการสอบสวน เบองตนทราบวา นาย ธศษฏ ผตาย เปนนกเรยนนอกจบจากประเทศออสเตรเลย หลงจากเรยนจบกลบมาทำธรกจรสอรตตอจากพอแมท. ป กพ นในบอร ด Music Dabb รายการ […]