ศนยบรการแบบครบวงจรของเชฟโรเลต เอซเดลโก รปแบบใหม ตงอย เลขท 226 หม 3 บโคกพลา ตปอภาร อเมอง จรอยเอด 45000 โดยเปดใหบรการในวน. ถกใจ 979 คน 1 คนกำลงพดถงสงน 585 […]