ศนยราชการนนทบร อทยานมกฏรมยสราญ. เชอมตอรถไฟฟาสายสมวง ทสถานศนยราชการนนทบร แลวเลยวผานแยกแคราย วงไปตามถนนตวานนท จนถงหาแยกปากเกรด แลว. ป กพ นโดย Estopolis ใน Swimmingpool KPH Apartment เรวดซอย 9 นนทบร ใกลรถไฟฟาสายสมวง […]