ศนยวจยกสกรไทย มอง แบงกชาต ขยายเวลามาตรการชวยเหลอลกหน เชอจะชวยตอลมหายใจ ประคองธรกจ ชะลอภาวะวกฤตทางการเงน. ศนยวจยกสกรไทย ประเมนตลาดรถยนตในประเทศป 2564 ทศทางยอดขายมโอกาสกลบมาขยายตวไดดอกครง เมอภาวะเศรษฐกจในประเทศเรมทยอยฟน. 3 ดงนน ศนยวจยกสกรไทยจงมองวา ภายใตสถานการณดงกลาว ผประกอบการควรมการปรบตวเพอรบมอกบความทาทายตางๆ โดยสงทสามารถ. รถยนต์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. […]