ในแตละป มกจะมคำศพท คำฮตตดปากแปลก ๆ ใหม ๆ อยเสมอ สำหรบวยรนกอาจจะไมใช. ดกชนนาร องกฤษ-องกฤษ ออนไลน ทแสดงเนอหาใกลเคยงกบคำศพททคนหา. เร ยนภาษาอ งกฤษ อ ต นอมร สอนภาษาอ งกฤษ […]