ฉบบ แผน ตวอยางประโยค. หลายครงทคนเราตองไดมโอกาสเขยนจดหมาย เขยนอเมล โตตอบกบทงคนทเรารก ครอบครว เพอน หรอแมแตทางธรกจ การทำงาน ลกคา. กล บมาแจกก นอ กรอบบบบบบ เป ดต วด วย ตารางอ […]