เมอวนท 5 มถนายน 2563 ทผานมา. รถไฟฟาบทเอส BTS Skytrain เปนระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในพนท. Spu เด กอ นเตอร ม ศร ปท ม เร ยนก บต […]