แอรบส เอ380-800 นามพระราชทาน ศรรตนะลำแรกบนถงสวรรณภมแลว ดานรกษาการ ดด มนใจ ทง 6 ลำ ชวยเสรมศกยภาพฝงบน เพมรายได เปน 22 แสน. TG การบนไทย Thai Airways Boeing […]