ทงน เครองบนโบองของสายการบนศรวจายา แอร ประสบเหตตกหลงจากทะยานออกจากทาอากาศยานในกรงจาการตาเพยงแค 4 นาท โดยขอมลจาก. เครองบนโดยสาร ศรวจายาแอร ของอนโดฯ ตกกลางทะเล พรอมผโดยสารกวา 50 ชวต คลป. ถ าเราบอกว าบาหล ม ทะเล […]