เจาหนาทกภยพบกลองดำเครองบนโบอง 737-500 สายการบน. เจฟเฟอรสน ไอรวน โจเวนา ผบรหารระดบสงของสายการบนศรวจายา ยนยนวา เครองบนลำนอยในสภาพด แตการนำเครองขนตองลาชา. Zieezieee Diarypramugari Pramugari Pramugariindonesia Flightattendant Crewlife Aircrew Pramugari Indonesia เครองบนของสายการบนศรวจายาแอร […]