คาดเครองบนโดยสารของสายการบนศรวชย แอร ซงประสบเหตตกลงใน. เครองบน ศรวชย แอร ของอนโดฯ หายจากเรดาร หลงทะยานขนฟาไดไมกนาท. ป กพ นในบอร ด 191 เต อนภ ย ความคบหนากรณเครองบนสายการบน ศรวชย แอร […]