ปาเบญศร นบนานรอบ ชาวบานทอาศยอยใกลกบจดเครองบนตกดงกลาว และเปนหนงใน หลงจากเกดเหตการณเครองบนตก ไดเคยไดเขาไป. Nok Air ensures heightened safety and hygiene standard in our overall flights and services. […]