ป กพ นโดย Ktc Global Logistics Co Ltd ใน บร การส งส นค าไปต างประเทศ เร อ

โดยสตรคำนวณภาษศลกากรขาเขามหลกคดจากการนำราคาสนคา อตราภาษศลกากรและ vat 7 เชน. อากร ศลกากรของสนคาเกยวกบจกรยานนน มอยในบญชทายประกาศกระทรวงการคลง จำนวน ๒ ฉบบๆ แรก คอ ประกาศกระทรวงการคลงเรอง การลด. เร องน าร ตอน รถสน […]