รวมอพารทเมนท bts ศาลาแดง หอพก bts ศาลาแดง กวา 320 แหง. กบสถานศาลาแดงของ bts รวมทงอำนวยความสะดวกแกประชาชนบรเวณถนนสลม ใหสามารถมาใชบรการระบบรถไฟฟาได. Jry Condominium Rama 9 อาคารช ด อาคาร […]