90 บาท บวกกบคายก 30 บาท ตรงนรายไดการรถไฟ รายไดการรถไฟ. หมดไป 1600 บาท คาคนขนขนรถไฟอก 800 บาท คาขนลงรถไฟอก 600 บาท ตอนขนขนกบขนลง เคาใช บเอกชนคะ แพงมาก […]