เหมอน F80 นแหละครบ มก 15 เปน บรบลำแรกของโลก ทใชเทคโน swept wing. ตวอยางคอสงครามโลกครงท 1 กอนหนานนองกฤษตองพงเยอรมนในเรองวตถดบสำหรบทำระเบด แตพอมารบกบเยอรมนซะเองกเลยมปญหาขาด. เคร องบ นรบสม ยสงครามโลกคร งท 2 […]

พนนำกวา 70 ปแลว ซงแนนอนวาในสมยสงครามโลกครง. การเกดขนของสงครามโลกครงท 1 ทำใหการพฒนา. ภาพส หายากสงครามโลกคร งท 2 Ep 7 ตอน การขนส งลำเล ยงอาว ธและน ำม น […]

9McDonnell Douglas F15 Eagle แกแตเกา F15 Eagle เปนเครองบนรบทมศกยภาพทางการบนสงมาก มนสามารถบนทระดบความสง 10000 เมตรดวยความเรวสงสด 1650 ไมลตอ. คณปซอนเดอรส มโอกาสไดนำเครองบนใบพด Tiger Moth ทยานขนบนอกครง. ละเลงเล อด […]

การตน cartoon คอมมค ไลทโนเวล ดวดการตน วซดการตน อนเมชน นวนยาย พอกเกตบค และหนงสอทวไปทางออนไลน. ฮาเตมพกด ทงสนกและไดความร ไปกบสงครามของ. หน งหน ง โดย อ จ ก […]

ระหวางสงครามโลกครงท 2 นกบนชาวญปนหลายพนนายอาสาเขารวม. เหมอน F80 นแหละครบ มก 15 เปน บรบลำแรกของโลก ทใชเทคโน swept wing. ฝร งเศสเผยภาพหายาก ทหารสยามในสงครามโลกคร งท 1 ประว ต […]

คนพบซากเรอรบญปน – วนท 21 ตค. 10General Dynamics F-16 Fighting Falcon F- 16 เหยยวจอมรกรบเปนหนงในเครองบนทไดรบความนยมมากทสดในโลก ดวยความสามารถในการตอสขนสงทไดรบการ. ภาพส หายากสงครามโลกคร งท 2 Ep 7 […]

เครองบนรบไอพนพบปกลหลงได ในดวงใจของคนรกเครองบน ดาราจากภาพยนตรจากเรอง topgun ตำนานครงศตวรรษของแมวรายของกองทพเรอสหรฐฯ. มกยอเปน WWII หรอ WW2 เปนสงครามทวโลกกนเวลาตงแตป 1939 ถง 1945 ประเทศสวนใหญในโลกมสวน. ฝร งเศสเผยภาพหายาก ทหารสยามในสงครามโลกคร งท 1 ประว […]

  • 1
  • 2