รฐบาลของอดตนายกรฐมนตรมาเลเซยมหาเธร โมฮมหมดซงลาออกในเดอนกมภาพนธ 2020 ขอยกเลกโครงการนเนองจากประเทศตองรบมอกบหนสน. รถไฟสายหาดใหญ-มาเลเซย-สงคโปร ทกำลงจะเรมตนใหบรการวนท 1 กนยายน 2558 น ไมใชบรการของไทยนะ แตเปนรถไฟของการรถไฟมาเลเซย ktmb. ท พ กดอยหลวงเช ยงดาว ไม ได ม […]

F-16 เปนเครองบนรบทออกแบบไดสวยงามและลงตวมาก ประทบใจในรปทรงตงแตเดก ๆ แลว เพราะตอนเดกชอบตอเครองบนพลาสตคพวก Tamiya ฯลฯ อกรน. 2554 หลงจากไดรบมอบฝงบน Gripen กบเครองบน. Backpack 3 ว น 2 ค น […]