เทคนคการหางานทำ สงจดหมายสมครงานทาง ไปรษณย By Mail แมเปนวธดงเดม แตกยงไดรบความนยมไมเคยตก อนดบ ทกบรษท. โดยปกตแลว ถาทางลกคา สงของท ไปรษณยไทย ทนชวงเชา กอนเขาปดถงตอนเทยง ของกจะถง ไปรษณยปลายทาง. แปลจร ง ส […]