วนน 25 มค กกวล. นายภคพงศกลาววา บอรดรบทราบรายงานผลเจรจาโครงการรถไฟฟาสายสเหลองสวนตอขยายฯจากสถานแยกรชดา-ลาดพราว ถงแยกรชโยธนระยะทาง 26 กม. ฝ น Pm 2 5 ต วป ญหาของคนเป น หอบห ด […]

รถยนตพลงงานไฟฟาคอรถยนตทใชพลงงานจากไฟฟา 100 ทภาษาองกฤษเรยกวา Electric Vehicle หรอเรยก. รถยนตไฟฟา Electric Vehicle. Ubergreen รถแท กซ ไฮบร ดเพ อส งแวดล อมจาก Uber สำหร บจ […]

หลงจากประเทศไทยเกดวกฤตคาฝนละอองเกนมาตรฐาน หลายฝายทเกยวของไดมการเสนอนโยบายเพอแกปญหาน และหนงในนโยบายทถกพดถง. เลงเหนถงความสำคญของยานยนตไฟฟาทจะ เขามามบทบาทในอนาคต อกทงรถทผานการใชงานมานานแลวอาจจะปลอยกาซเรอนกระจกทมผลกระทบ. ร ว วช วโมงน พ ดลมไอเย น เคร องปร บอากาศเคล อนท เคร องทำความเย นเคล […]