ผมไดทราบขาวมาวา จากการท มหาเธร สงบรถไฟความเรวสงจนไมไหว จงลมเลกโครงการทงหมด จงทำใหจนตองไปเอาอกเอาใจ ยอมลดราคาลงมา13. โครงการรถไฟความเรวสง กรงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 359 กโลเมตร หรอทเรยกกนสนๆ วา รถไฟไทย จน เนองจากเปนโครงการรวมมอระหวางไทยตอ. เท ยวกาญจนบ ร […]

รถไฟความเรวสงไทย-จนกำลงจากมาป 68 เปดใหบรการถงโคราช ป 70 ถงจหนองคายเชอมลาว-จน รฐบาลหวงยกระดบไทยเปนศนยกลางขนสง. รฟทเดนหนารถไฟความเรวสงไทย – จน ลงนามกอสรางงานโยธาอก 5 สญญา ระยะทางรวม 10115 กโลเมตร วงเงนลงทนรวม 40275 ลานบาท คาดวาใหบรการไดในป […]