รถ 3 ชน จอดรถยนตได. รฐสนบสนนเอกชนลงทนโมโนเรล 2 สาย ชมพ-เหลอง แลกสมปทาน 30 ป เสนอ ครมบกต ปรบกรอบวงเงน ไฟเขยวปลาย มค59 และ เปดประมลสญญาเดยว มย. จ […]