วนน 28ตคประยทธเปนประธานลงนามสญญารถไฟความเรวสงตามความรวมมอไทย-จน มลคา 5หมนลานเพอดำเนนการทงระบบราง จดหาขบวนและจด. รถไฟความเรวสงไทย-จน สายอสานเปนระบบรถไฟฟาทมทงโครงสรางระดบดนและยกระดบตลอดโครงการ มแนวเสนทางทรองรบการเดนทางจากชาน. ร ว วขนมของฝากจากญ ป น ภาคต อขนมล วนๆ สง มการแบงสญญากอสรางงานโยธาออกเปน 14 สญญา. […]

สอนภาษาองกฤษเรองการเขยนอเมล email เปนภาษาองกฤษ บทเรยนภาษาองกฤษบทน อตนอมร รวบรวมประโยคทจำเปนตองใช แตผเรยนภาษาองกฤษอาจ. รวมคำศพทภาษาองกฤษธรกจทเปนคำพนฐานเบองตน จรงๆแลวกยงมคำศพทในแวดวงธรกจเฉพาะดานอกนะครบ ณ ทนขอรวบรวมคำศพทกลาง. Ufabet ค นยอดเส ย ผ ให การสน บสน นเป […]