โดยทวไป การสตารทรถยนต สำหรบผขบทขบรถอยเปนประจำไมใชมอใหมนน รถยนตไมมปญหา. ลาสดมปญหากวนใจ คอ รถสตารทตดยาก เปนบางครง เฉพาะตอนเครองรอน เรมเปนตอนเกอบๆ ถง 40000. ป กพ นในบอร ด Motocycle Honda มอเตอร ไซค […]