กราบสวสดพนองชาว 9CARTHAI ทกคนครบ วนนเรามาแชรเกยวกบ. โดยทวไป การสตารทรถยนต สำหรบผขบทขบรถอยเปนประจำไมใชมอใหมนน รถยนตไมมปญหา. แบ ตเตอร ข วสกปรก รถสตาร ทไม ต ด ไดไมชารจ สตารทไมตด ไฟแบตโชว สตารทดงแกกๆ […]

ไมตดนน อาจจะเกดไดจากหลายสาเหต เชน นำมนหมด นำมนทวม. มารถเสยอะไรวนสงกรานตกนเนย อยดๆสตารทไมตด แตไฟหนา แตร. Egr พ กรถเช คเคร อง แอร Egr ว งต อช มพร […]

มอเตอรสตารทเสอม หากรถยนตของคณเกดอาการดบสนท สตารทไมตดเลย แมวาจะลองพวงแบตเตอรกบรถยนตคนอนหรอเปลยนแบตเตอรแลวก. วนนขอแนะนำวธแกปญหามอไซคสตารทไมตดเปนรถยามา5 ฟโน อาการทเปน คอ เปดกญแจ ไฟมาหนาปดเตม กำเบรค กดปมสตารท เงยบปดเหมอน. Yamaha Nmax Aerox ด บกลางอากาศ สตาร ทไม […]

ยามาฮา แกรนด ฟลาโน ไฮบรด Yamaha Grand Filano Hybrid ชวตมคลาส สมารทไปอกขน ออโตเมตกแฟชนพรเมยม 125 ซซ ดไซนใหม หรหราสงางามขนอก. รวว Yamaha Grand Filano Hybrid […]