รถจอดนานสตารทไมตด ดวยสถานการณโควด-19 ตองกกตวและจอดรถยนตคใจทงไวทบาน สงผลใหมปญหารถยนตเสอมสภาพตามมา เผยเคลดลบ. มอเตอรสตารทเสอม หากรถยนตของคณเกดอาการดบสนท สตารทไมตดเลย แมวาจะลองพวงแบตเตอรกบรถยนตคนอนหรอเปลยนแบตเตอรแลวก. ป กพ นในบอร ด Motorcycle Yamaha มอเตอร ไซค ม อสอง อาการสตารตไมตดแยกออกไดสามแบบ […]