ดเดยวนท 16 ธค2563 จะเปนวนสนสดการรอคอยรถไฟฟาสายสเขยวสวนตอขยายหมอชต-สะพานใหม-คคต หลงใชเวลากอสรางมารวม 6 ป นบจากตอก. เสนทางรถไฟฟาสายสเขยว เหนอ ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต นมผลตอบแทนทางเศรษฐกจ eirr 154 และคาดการณวาเมอเปดใหบรการ. ฟ นน คอนโด ส ข […]