ครมไฟเขยว กอสรางสวนตอขยายรถไฟสายสแดง 2 ชวง ฝงทศเหนอ รงสต-มธรรมศาสตร และทศตะวนตก ตลงชน-ศาลายา รวมวงเงน 16 หมนกวาลาน. การรถไฟแหงประเทศไทย รฟท ยนยนจะเปดใหบรการรถไฟชานเมองสายสแดง ตลงชน-บางซอ-รงสต จำนวน 13 สถาน ภายในเดอน มค2564 […]