อนมต รถไฟฟาสายสแดง รงสต-ธรรมศาสตร และ ตลงชน-ศาลายา วงเงนลงทน 16 หมนลานบาท คาดเรมกอสรางเรวสดเดอน ตค. รถไฟฟาสายสแดงเรงเพมอก 4 สถาน เพอสรางเสนทางสำคญ. ร ว วคอนโดย านสะพานใหม The Origin […]